Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  lasttopic version2 ;))

  Share
  Beeny
  Beeny

  Developer

  Developer

  Posts : 21
  Points : 58
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : Beeny

  lasttopic version2 ;))

  Bài gửi by Beeny on Mon Apr 18, 2011 12:33 am

  Lý do chia sẻ : cho mọi ng cùng nghịch . *thấy hay nên chia sẻ cho mọi ng, chả giữ được*

  Gọi là ver2 bởi nó k phải là ver1
  Cải tiến : - Phụ: top poster đẹp hơn vì FM vừa cập nhật mod_topposter mà
  - Chính: trên tab last topic có thêm 1 tab bài viết mới của 1 box nữa, tab này là tự cập nhật nhá. Hình


  Bây h làm
  Trước khi làm hãy xác định diễn đàn mà mình cho lên bài viết mới (diễn đàn chứ ko phải là nhóm chuyên mục)
  VD : mình chọn là "đố vui & trò hay" – *ghi nhớ ,sẽ dùng *
  1. vào ACP>>display>>templates>>QLTT>> overall_header
  Tìm :
  Code:
      <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
  Thay bằng:
  Code:
                <div id="page-body">
    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
  <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top" width="100%">
                                    <div class="test">
  <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
        <tr valign="top">
          <th height="30"><center>News & Announcements</center></th>
        </tr>
    </thead>
  <tr>
  <td width="100%">
  <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
        <tr valign="top">
  <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"><div style="margin-bottom: 5px; border: 1px solid #9DB3C5; "><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">Gallery & Others</span></li></ul><embed src="http://ahs4ever.org/forum/vietvbb/topx/focus.swf" wmode="opaque" FlashVars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh110.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh210.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh310.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh410.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh510.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh810.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh710.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh610.jpg|http://img18.imageshack.us/img18/5038/23745672.gif&bcastr_link=http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Mt-thi-cp-ba/Mt-thi-cp-ba-cat_c5.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Show-nh-hu-cp-3/Show-nh-hu-cp-3-cat_c6.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-lien-hoan/nh-lien-hoan-cat_c4.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-i-chi-bach-khoa/nh-i-chi-bach-khoa-cat_c3.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Mt-thi-cp-ba/Mt-thi-cp-ba-cat_c5.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Show-nh-hu-cp-3/Show-nh-hu-cp-3-cat_c6.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-lien-hoan/nh-lien-hoan-cat_c4.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-i-chi-bach-khoa/nh-i-chi-bach-khoa-cat_c3.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/forum-f2/&bcastr_title=Ngày còn đi học!! |Ảnh của A1 khi đã là sv nè, hot nhé!!|Ảnh liên hoan cuối cấp đây!!|Ảnh tùm lum|Năm tháng cũ|Ảnh hậu cấp 3|Liên hoan|Ảnh đi chơi ở bách khoa nè|Đuổi hình bắt chữ & menu="false" quality="high" width="100%" height="150" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div></td></tr>
  <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
  {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

  </td></tr></table>

  </div>
                                </td>
      </tr><tr>
                              <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
  <script type="text/javascript">
  var tooltip=function(){
    var id = 'tt';
    var top = 7;
    var left = 3;
    var maxw = 300;
    var speed = 10;
    var timer = 20;
    var endalpha = 90;
    var alpha = 0;
    var tt,t,c,b,h;
    var ie = document.all ? true : false;
    return{
        show:function(v,w){
          if(tt == null){
              tt = document.createElement('div');
              tt.setAttribute('id',id);
              t = document.createElement('div');
              t.setAttribute('id',id + 'top');
              c = document.createElement('div');
              c.setAttribute('id',id + 'cont');
              b = document.createElement('div');
              b.setAttribute('id',id + 'bot');
              tt.appendChild(t);
              tt.appendChild(c);
              tt.appendChild(b);
              document.body.appendChild(tt);
              tt.style.opacity = 0;
              tt.style.filter = 'alpha(opacity=0)';
              document.onmousemove = this.pos;
          }
          tt.style.display = 'block';
          c.innerHTML = v;
          tt.style.width = w ? w + 'px' : 'auto';
          if(!w && ie){
              t.style.display = 'none';
              b.style.display = 'none';
              tt.style.width = tt.offsetWidth;
              t.style.display = 'block';
              b.style.display = 'block';
          }
          if(tt.offsetWidth > maxw){tt.style.width = maxw + 'px'}
          h = parseInt(tt.offsetHeight) + top;
          clearInterval(tt.timer);
          tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(1)},timer);
        },
        pos:function(e){
          var u = ie ? event.clientY + document.documentElement.scrollTop : e.pageY;
          var l = ie ? event.clientX + document.documentElement.scrollLeft : e.pageX;
          tt.style.top = (u - h) + 'px';
          tt.style.left = (l + left) + 'px';
        },
        fade:function(d){
          var a = alpha;
          if((a != endalpha && d == 1) || (a != 0 && d == -1)){
              var i = speed;
              if(endalpha - a < speed && d == 1){
                i = endalpha - a;
              }else if(alpha < speed && d == -1){
                i = a;
              }
              alpha = a + (i * d);
              tt.style.opacity = alpha * .01;
              tt.style.filter = 'alpha(opacity=' + alpha + ')';
          }else{
              clearInterval(tt.timer);
              if(d == -1){tt.style.display = 'none'}
          }
        },
        hide:function(){
          clearInterval(tt.timer);
          tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(-1)},timer);
        }
    };
  }();

  </script>       
  2. vào ACP>>display>>template>>portal
  -mod_new :
  thay toàn bộ bằng code
  Code:
   <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN post_row --><a onmouseover="tooltip.show('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#4cff48>{post_row.TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#ded800>{post_row.TIME}</font><br><b>Trả lời:</b> <font color=#48f7ff> {post_row.REPLIES} lượt trả lời cho bài này</font>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{post_row.TITLE}</font></b></a>
  <br><!-- END post_row --></td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding-top: 0px; line-height: 20px; background: #fff url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat 0px 0px;" align="right" width="20%"><!-- BEGIN post_row --><a onmouseover="tooltip.show('<span>Tác giả</span>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" height="13" />{post_row.POSTER}  </font></a>
  <br><!-- END post_row --></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
  <div class="Page" style="padding-top: 8px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br>
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br>
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br>
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong 1 tuần</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br>
    <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
   <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
   Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script>

  </div>
  </td>

  - mod_recent_topic thay toàn bộ thành:
  Code:
   </td></tr></table></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px" width="100%">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://tinhgia3sv.fileave.com/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
  tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a>Tab mới</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
   nội dung tabs --><div style="height:407px; width:100%" class="Pages">

  <div class="Page" style="padding-top: 8px;"><!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a onmouseover="tooltip.show('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#4cff48>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#ded800>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a>
  <br><!-- END recent_topic_row --></td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://vnpet.com/forum/vietvbb/topx/listbg.gif" width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a onmouseover="tooltip.show('<span>Click để xem profile của thành viên này !</span>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" height="13" />{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}  </font></a>
  <br><!-- END recent_topic_row --></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  <!-- END classical_row -->

  </div>
  <div class="Page" style="padding-top: 8px;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>
  Ctrl + F tìm "tab mới" thay thành tên diễn đàn mà ban đầu ghi nhớ - nếu ko nhớ đọc lại skull

  -mod_topposter thay =
  Code:
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
          <select name="mylist"><option value="/#"><b>Top posters</b>
  </option></select></span></li></ul><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div></div></td>
   
  </table><tr>
       
  3. ACP>>module>>forum widgets
  Thiết lập như hình :

  Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

  Chưa xong:
  Vào của recent_topic :
  Number of recent topics : ghi 20
  Activate the recent topics scrolling : không

  Vào của News:
  Number of news : ghi 20
  Board of the news : chọn tên diễn đàn mà cho lên bài viết mới
  4. ACP>> color>> css thêm
  Code:
   #text {margin:50px auto; width:500px}
  .hotspot {color:#900; padding-bottom:1px; border-bottom:1px dotted #900; cursor:pointer}
  #tt {position:absolute; display:block; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top left no-repeat}
  #tttop {display:block; height:5px; margin-left:5px; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top right no-repeat; overflow:hidden}
  #ttcont {display:block; padding:2px 12px 3px 7px; margin-left:5px; background:#666; color:#FFF}
  #ttbot {display:block; height:5px; margin-left:5px; background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top right no-repeat; overflow:hidden}

  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 9px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
  .tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
  .mainbox { background: #FFF;margin-bottom: 0px; padding: 1px;}
  .mainbox table { width: 100%; }
  Demo : http://a1tinhgia3.co.cc/index.htm
  Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

  Lý do hide: - Cho nhiều ng cùng biết , đỡ phải hỏi . vì vậy đừng hỏi mình là tại sao phải reply

  up lại toàn bộ link ảnh. nếu một ngày nào đó link die thì ...

  Eagle8x: Để tránh spam bài tiếp tục, bỏ hide nhé.
  luom
  luom

  Gà con
  Gà con

  Posts : 3
  Points : 3
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : luom

  Re: lasttopic version2 ;))

  Bài gửi by luom on Mon Apr 18, 2011 12:56 am

  thanks

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 11:17 am