Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  [Chia sẻ]: Chat box đẹp, có nội quy, và còn nữa

  so1
  so1

  Binh Nhì
  Binh Nhì

  Posts : 18
  Points : 52
  Thanked : 1
  Join date : 10/02/2011
   Status Status : Sống Để Yêu

   [Chia sẻ]: Chat box đẹp, có nội quy, và còn nữa Empty [Chia sẻ]: Chat box đẹp, có nội quy, và còn nữa

  Bài gửi by so1 on Sun Apr 17, 2011 10:55 pm

  Cái chat box này khá đẹp, mình lấy từ skin4ufm, và đã tut lại để lúc nào khách viếng thăm cũng nghĩ là admin hoặc thành viên nào đó đang online, chỉ khi nào log in vào thì cái list ai đang online kia mới biến mất, quá tuyệt phải không nào. Cách làm:

  1/ Lấy nội dung HTML của chat box copy vào một trang htm của forum bạn như dưới đây:

  Code:  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"><title>Chatbox</title><meta content="text/javascript" http-equiv="content-script-type"><meta content="text/css" http-equiv="content-style-type"><link type="text/css" href="http://www.tinhgia3sv.tk/53-ltr.css" rel="stylesheet"><script src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/lang/vi.js"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var params = '?archives=1';var smilies_sid = '';//]]></script><script type="text/javascript" src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/chatbox/chatbox3.js"></script><style type="text/css">* {margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body {background-color: #efefef;}div#mudimPanel{left: 76px !important;position: absolute !important;width: 690px !important;top: 26px!important;border:0px!important;background: none!important;height: 26px!important;}span.msg{display: inline-block;
  font-size: 13px;
  padding: 4px 1px;}span[style="color: rgb(191, 0, 255);"],span[style="color:#BF00FF"],span[style="color: rgb(255, 102, 0);"],span[style="color:#FF6600"],span[style="color: rgb(0, 191, 0);"],span[style="color:#00BF00"],span[style="color: rgb(250, 0, 0);"],span[style="color:#FA0000"],span[style="color: rgb(89, 89, 89);"],span[style="color:#595959"],span[style="color: rgb(0, 4, 255);"],span[style="color:#0004FF"]{display:none;}a span[style="color: rgb(191, 0, 255);"],a span[style="color:#BF00FF"],a span[style="color: rgb(255, 102, 0);"],a span[style="color:#FF6600"],a span[style="color: rgb(0, 191, 0);"],a span[style="color:#00BF00"],a span[style="color: rgb(250, 0, 0);"],a span[style="color:#FA0000"],a span[style="color: rgb(89, 89, 89);"],a span[style="color:#595959"],a span[style="color: rgb(0, 4, 255);"],a span[style="color:#0004FF"]{display:inline!important;}</style><style></style><style type="text/css">a.gootranslink:link {color: #0000FF !important; text-decoration: underline !important;}a.gootranslink:visited {color: #0000FF !important; text-decoration: underline !important;}a.gootranslink:hover {color: #0000FF !important; text-decoration: underline !important;}a.gootranslink:active {color: #0000FF !important; text-decoration: underline !important;}#dict table {font-size:13px; line-height:1.5em; margin-left:5px; border:0px; background-color:#FFFFAA; color:black; }#dict td {padding-right:29px; vertical-align:top; border:0px; color:black; background-color:#FFFFAA;}</style></head><body onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=1', 1);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');" id="captcha" class="chatbox"><div id="chatbox_header"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><th nowrap="nowrap" colspan="2" style="border-bottom: 1px solid rgb(219, 219, 219);"><table width="100%" border="0"><tbody><tr><td nowrap="nowrap" align="left"><div id="chatbox_main_options" class="genmed"><a onclick="CB_disconnect();" href="javascript:void(0)"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 11px; display: none;" id="chatbox_option_co"><input type="button" title="Đăng nhập" value="Đăng nhập"></span><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 11px;" id="chatbox_option_disco"><input type="button" title="Thoát" value="Thoát"></span></a></div></td><td><span class="gen"><script type="text/JavaScript" language="JavaScript"> v_content=[['','<font color="red"><b>Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!</b></font>','_parent'], ['','<font color="green"><b>Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!</b></font>','_parent'],['','<font color="darkorange"><b>Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!</b></font>','_parent']];</script><script language="JavaScript1.2">// === 1 === FONT, COLORS, EXTRAS...
  v_font='verdana';
  v_fontSize='12px';
  v_fontSizeNS4='12px';
  v_fontWeight='normal';
  v_fontColor='#000000';
  v_textDecoration='none';
  v_fontColorHover='#333333';//      | won't work
  v_textDecorationHover='none';//  | in Netscape4
  v_bgColor='transparent';
  // set [='transparent'] for transparent
  // set [='url(image_source)'] for image
  v_top=0
  v_left=0;//  | defining
  v_width=300;//  | the box
  v_height=14;//  |
  v_paddingTop=0;
  v_paddingLeft=0;
  v_position='relative';// absolute/relative
  v_timeout=3000;//1000 = 1 second
  v_slideSpeed=1;
  v_slideDirection=0;//0=down-up;1=up-down
  v_pauseOnMouseOver=true;
  // v2.2+ new below
  v_slideStep=3;//pixels
  v_textAlign='left';// left/center/right
  v_textVAlign='middle';// top/middle/bottom - won't work in Netscape4

  // === 2 === THE CONTENT - ['href','text','target']
  // Use '' for href to have no link item
  v_content = v_content;
  // ===
  v_ua=navigator.userAgent;v_nS4=document.layers?1:0;v_iE=document.all&amp;&amp;!window.innerWidth&amp;&amp;v_ua.indexOf("MSIE")!=-1?1:0;v_oP=v_ua.indexOf("Opera")!=-1&amp;&amp;document.clear?1:0;v_oP7=v_oP&amp;&amp;document.appendChild?1:0;v_oP4=v_ua.indexOf("Opera")!=-1&amp;&amp;!document.clear;v_kN=v_ua.indexOf("Konqueror")!=-1&amp;&amp;parseFloat(v_ua.substring(v_ua.indexOf("Konqueror/")+10))<3.1?1:0;v_count=v_content.length;v_cur=1;v_cl=0;v_d=v_slideDirection?-1:1;v_TIM=0;v_fontSize2=v_nS4&amp;&amp;navigator.platform.toLowerCase().indexOf("win")!=-1?v_fontSizeNS4:v_fontSize;v_canPause=0;function v_getOS(a){return v_iE?document.all[a].style:v_nS4?document.layers["v_container"].document.layers[a]:document.getElementById(a).style};function v_start(){var o,px;o=v_getOS("v_1");px=v_oP&amp;&amp;!v_oP7||v_nS4?0:"px";if(parseInt(o.top)==v_paddingTop){v_canPause=1;if(v_count>1)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}o.top=(parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d?parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px:v_paddingTop+px;if(v_oP&amp;&amp;o.visibility.toLowerCase()!="visible")o.visibility="visible";setTimeout("v_start()",v_slideSpeed)};function v_slide(){var o,o2,px;o=v_getOS("v_"+v_cur);o2=v_getOS("v_"+(v_cur<v_count?v_cur+1:1));px=v_oP&amp;&amp;!v_oP7||v_nS4?0:"px";if(parseInt(o2.top)==v_paddingTop){if(v_oP)o.visibility="hidden";o.top=v_height*v_d+px;v_cur=v_cur<v_count?v_cur+1:1;v_canPause=1;v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}if(v_oP&amp;&amp;o2.visibility.toLowerCase()!="visible")o2.visibility="visible";if((parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d){o.top=parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px;o2.top=parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d+px}else{o.top=-v_height*v_d+px;o2.top=v_paddingTop+px}setTimeout("v_slide()",v_slideSpeed)};if(v_nS4||v_iE||v_oP||document.getElementById&amp;&amp;!v_kN&amp;&amp;!v_oP4){
  document.write("<style>.vnewsticker,a.vnewsticker{font-family:"+v_font+";font-size:"+v_fontSize2+";color:"+v_fontColor+";text-decoration:"+v_textDecoration+";font-weight:"+v_fontWeight+"}a.vnewsticker:hover{font-family:"+v_font+";font-size:"+v_fontSize2+";color:"+v_fontColorHover+";text-decoration:"+v_textDecorationHover+"}</style>");v_temp="<div "+(v_nS4?"name":"id")+"=v_container style='position:"+v_position+";top:"+v_top+"px;left:"+v_left+"px;width:"+v_width+"px;height:"+v_height+"px;background:"+v_bgColor+";layer-background"+(v_bgColor.indexOf("url(")==0?"-image":"-color")+":"+v_bgColor+";clip:rect(0,"+v_width+","+v_height+",0);overflow:hidden'>"+(v_iE?"<div style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;clip:rect(0,"+v_width+","+v_height+",0)'>":"");for(v_i=0;v_i<v_count;v_i++)
  v_temp+="<div "+(v_nS4?"name":"id")+"=v_"+(v_i+1)+" style='position:absolute;top:"+(v_height*v_d)+"px;left:"+v_paddingLeft+"px;width:"+(v_width-v_paddingLeft*2)+"px;height:"+(v_height-v_paddingTop*2)+"px;clip:rect(0,"+(v_width-v_paddingLeft*2)+","+(v_height-v_paddingTop*2)+",0);overflow:hidden"+(v_oP?";visibility:hidden":"")+";text-align:"+v_textAlign+"' class=vnewsticker>"+(!v_nS4?"<table width="+(v_width-v_paddingLeft*2)+" height="+(v_height-v_paddingTop*2)+" cellpadding=0 cellspacing=0 border=0><tr><td width="+(v_width-v_paddingLeft*2)+" height="+(v_height-v_paddingTop*2)+" align="+v_textAlign+" valign="+v_textVAlign+" class=vnewsticker>":"")+(v_content[v_i][0]!=""?"<a href='"+v_content[v_i][0]+"' target='"+v_content[v_i][2]+"' class=vnewsticker"+(v_pauseOnMouseOver?" onmouseover='if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}' onmouseout='if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1&amp;&amp;v_cl)v_TIM=setTimeout(\"v_canPause=0;v_slide();v_cl=0\","+v_timeout+")'":"")+">":"<span"+(v_pauseOnMouseOver?" onmouseover='if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}' onmouseout='if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1&amp;&amp;v_cl)v_TIM=setTimeout(\"v_canPause=0;v_slide();v_cl=0\","+v_timeout+")'":"")+">")+v_content[v_i][1]+(v_content[v_i][0]!=""?"</a>":"</span>")+(!v_nS4?"</td></tr></table>":"")+"</div>";v_temp+=(v_iE?"</div>":"")+"</div>";document.write(v_temp);setTimeout("v_start()",1000);if(v_nS4)onresize=function(){location.reload()}}</script><style>.vnewsticker,a.vnewsticker{font-family:verdana;font-size:12px;color:#000000;text-decoration:none;font-weight:normal}a.vnewsticker:hover{font-family:verdana;font-size:12px;color:#333333;text-decoration:none}</style><div style="position: relative; top: 0px; left: 0px; width: 300px; height: 14px; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; overflow: hidden;" id="v_container"><div class="vnewsticker" style="position: absolute; top: 14px; left: 0px; width: 300px; height: 14px; overflow: hidden; text-align: left;" id="v_1"><table width="300" height="14" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td width="300" valign="middle" height="14" align="left" class="vnewsticker"><span onmouseout="if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1&amp;&amp;v_cl)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide();v_cl=0",3000)" onmouseover="if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}"><font color="red"><b>Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!</b></font></span></td></tr></tbody></table></div><div class="vnewsticker" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 300px; height: 14px; overflow: hidden; text-align: left;" id="v_2"><table width="300" height="14" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td width="300" valign="middle" height="14" align="left" class="vnewsticker"><span onmouseout="if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1&amp;&amp;v_cl)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide();v_cl=0",3000)" onmouseover="if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}"><font color="green"><b>Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!</b></font></span></td></tr></tbody></table></div><div class="vnewsticker" style="position: absolute; top: 14px; left: 0px; width: 300px; height: 14px; overflow: hidden; text-align: left;" id="v_3"><table width="300" height="14" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td width="300" valign="middle" height="14" align="left" class="vnewsticker"><span onmouseout="if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1&amp;&amp;v_cl)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide();v_cl=0",3000)" onmouseover="if(v_canPause&amp;&amp;v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}"><font color="darkorange"><b>Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!</b></font></span></td></tr></tbody></table></div></div></span></td></tr></tbody></table></th></tr><tr><td class="row3" style="height: 27px; padding-left: 10px;"><span class="gen">Chuyển bộ gõ :</span></td><td width="13%" class="row3"><input type="button" onclick="location.replace(location.href+'?reload');" title="chuyển bộ gõ" value="OK"></td></tr></tbody></table></div><div increment="10" pageincrement="144" maxpos="460" curpos="0" id="chatbox_members"><h4 class="member-title online">Online</h4><ul class="online-users"><li><a target="_blank" onclick="return copy_user_name('osamahiep');" oncontextmenu="return showMenu(104,'osamahiep',1001,0,0,2,1,event,'');" href="/u1"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>@</strong></span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>osamahiep</strong></span></a></li><li><a target="_blank" onclick="return copy_user_name('osamahiep');" oncontextmenu="return showMenu(1001,'osamahiep',1001,0,0,0,0,event,'');" href="/u9">luckygirl_8</a></li></ul></div><div id="chatbox"><p class="chatbox_row_1 clearfix"><span title="22 Feb 2011" class="date-and-time">[22:10:09 22/02/11]</span> <span class="user-msg"><span class="user"><a target="_blank" onclick="return copy_user_name('tinhcadumuc');" href="/u884">tinhcadumuc</a> : </span><span class="msg"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Đang làm gì thế Hiệp?</span></span></span></p><p class="chatbox_row_2 clearfix"><span title="22 Feb 2011" class="date-and-time">[22:10:37 22/02/11]</span> <span class="user-msg"><span class="user"><a target="_blank" onclick="return copy_user_name('tinhcadumuc');" href="/u884">tinhcadumuc</a> : </span><span class="msg"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a rel="nofollow" target="_blank" href="Os biết trang này chưa http://hellochao.com/">Mọi người vào trang này xem nhé, cũng hay http://hellochao.com/</a></span></span></span></p></div><div id="chatbox_footer" style="display: block;"><div id="chatbox_messenger"><form onsubmit="submitmsg('?archives=1');refresh_chatbox('?archives=1');return false;" method="post" action="/chatbox" name="post"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="row3"><div id="chatbox_messenger_form"><table width="100%" height="24" cellspacing="0" cellpadding="0" class="chatfootertable"><tbody><tr><td width="100%" align="left" style="padding-left: 4px;"><label><input type="text" onblur="if((this.style.background=='') &amp;&amp; (this.value=='')){this.style.background='#fff url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png) no-repeat'}" onfocus="if(this.style.background!='none'){this.style.background=''}" style="width: 72%; background-image: url("http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png"); background-color: rgb(255, 255, 255); background-repeat: no-repeat;" autocomplete="off" class="post" maxlength="1024" size="35" name="message" id="message"></label></td></tr><tr><td width="100%" align="left"><table cellspacing="7" cellpadding="0" border="0" class="text-styles" style="line-height: 0px;"><tbody><tr><td><input type="hidden" value="0" name="sbold"><input type="hidden" value="0" name="sitalic"><input type="hidden" value="0" name="sunderline"><input type="hidden" value="0" name="sstrike"><input type="hidden" value="#000000" id="scolor" name="scolor"><span onclick="document.post.message.focus();" class="gen"><input type="hidden" value="" name="sent"><input type="submit" style="font-weight: bold; height: 22px;" id="submit_button" value="SEND" name="submit_button"></span></td><td><div onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onclick="do_style('bold');" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" class="fontbutton fontbutton_normal" id="divbold"><img width="21" height="20" title="Bold" alt="Bold" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif"></div></td><td><div onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onclick="do_style('italic');" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" class="fontbutton fontbutton_normal" id="divitalic"><img width="21" height="20" title="Ital." alt="Ital." src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif"></div></td><td><div onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onclick="do_style('underline');" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" class="fontbutton fontbutton_normal" id="divunderline"><img width="21" height="20" title="Underl." alt="Underl." src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif"></div></td><td><div onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onclick="do_style('strike');" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" class="fontbutton fontbutton_normal" id="divstrike"><img width="21" height="20" title="Strike" alt="Strike" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif"></div></td><td><div onclick="do_selectcolor(event);" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" class="fontbutton fontbutton_normal" id="divcolor"><img width="21" height="16" title="Màu font" alt="Màu font" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif"><img width="11" height="16" title="Màu font" alt="Màu font" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif"><br><img width="21" height="4" title="Màu font" alt="Màu font" id="show_color" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"></div></td><td><div onclick="do_selectsmilies(event);" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" class="fontbutton fontbutton_normal" id="divsmilies"><img width="21" height="20" title="Biểu tượng" alt="Biểu tượng" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif"><img width="11" height="20" title="Biểu tượng" alt="Biểu tượng" src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif"></div></td><td class="gen"><input type="button" style="font-weight: bold; height: 22px;" title="Lưu trữ" value="Lưu trữ" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=1');"></td><td class="gen"><input type="button" style="font-weight: bold; height: 22px;" title="Refresh" value="Refresh" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=1', 1);"></td><td class="chatbox-options"><div id="chatbox_main_options" class="gen"><span onclick="refresh_chatbox('?archives=1');" id="chatbox_option_autorefresh"><label for="refresh_auto">Auto refresh </label><input type="checkbox" style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent;" checked="checked" id="refresh_auto" name="refresh_auto"></span></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></form></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  function CB_disconnect(){if ( connected ){ajax_connect('?archives=0', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}else{ajax_connect('?archives=1', 'connect');try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 5000);} catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display', '');$('#divsmilies').css('display', '');}var connected = false;var chatbox_updated = 1260633294;var chatbox_last_update = 1260633294;var template_color = '#000000';var refresh_interval;window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 5000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=1');} catch (err) { }}//]]></script></body></html>


  2/ Trong nội dung trên mình đã ghi ra mấy cái nick ảo để đánh lừa guests, các bạn search mấy nick này trong đoạn html trên và thay bằng nick nào đó tùy bạn: a) osamahiep b) luckygirl_8 c) tinhcadumuc

  và thay luôn đường dẫn tới profile của thành viên đó, link tới profile nằm bên cạnh mấy cái nick thôi, nhìn là thấy

  kèm theo đó là mấy dòng chat giả

  Code:
  Đang làm gì thế Hiệp?
  Mọi người vào trang này xem nhé, cũng hay [url=http://hellochao.com]http://hellochao.com[/url]/

  cũng thay bằng nội dung bạn muốn

  demo

   [Chia sẻ]: Chat box đẹp, có nội quy, và còn nữa Myscre10

  3/ thêm vào css:

  Code:

  #frame_chatbox {
      border: medium none !important;
  }
  body.chatbox {
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/row310.gif") repeat scroll 0 0 white;
      margin: 0;
      min-width: 550px !important;
      padding: 0;
  }
  #chatbox_members {
      bottom: 52px;
      overflow: auto;
      padding: 3px 2px;
      position: absolute;
      top: 54px;
      width: 163px;
  }
  #chatbox {
      bottom: 52px;
      left: 165px;
      line-height: 10px;
      overflow: auto;
      position: absolute;
      right: 0;
      top: 54px;
  }
  .chatbox_row_1, .chatbox_row_2, .chatbox_row_3 {
      font-size: 11px;
      padding: 0 5px;
  }
  .chatbox-options {
      text-align: right;
  }
  #chatbox_messenger_form .gen, #chatbox_messenger_form .text-field, #chatbox_messenger_form {
      white-space: nowrap;
  }
  #chatbox_footer {
      bottom: 0;
      display: inline !important;
      height: 53px;
      left: 0;
      position: absolute;
      right: 0;
  }
  #chatbox_footer table.text-styles {
      float: none;
  }
  #chatbox_footer .text-field {
      float: left;
  }
  #chatbox_header {
      background-color: #E5E5E5;
      height: 53px;
  }
  #chatbox p {
      line-height: 1.2em;
  }
  .memberlist_row_1 {
      padding: 2px 2px 2px 10px;
  }
  #chatbox_members .member-title {
      background-image: none;
      font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size: 12px;
      padding: 0.5em 0.25em;
      text-align: center;
  }
  #chatbox_members ul {
      font-size: 11px;
      list-style: none outside none;
      margin: 0 0 0 10px;
  }
  #chatbox_members ul li {
      margin: 2px 2px 2px 0;
  }
  #message, #submit_button {
      border-width: 1px;
  }
  .fontbutton {
      -moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px;
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/tabbg110.png") repeat scroll 0 0 #F4F5F4;
      border: 1px solid #A9B8C2 !important;
      cursor: pointer;
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size: 11px;
      text-align: left;
  }
  .fontbutton_normal {
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/tabbg110.png") repeat scroll 0 0 #F4F5F4;
  }
  .fontbutton_selected {
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/tile_b11.gif") repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
      border: 1px solid #00C6D4 !important;
      color: #00C6D4;
  }
  .fontbutton_clicked {
      background: none repeat scroll 0 0 #959595;
      border: 1px solid #22229C;
  }
  #chatbox .user {
      font-weight: bold;
  }
  div#chatbox {
      color: #FFB75C;
  }
  #chatbox_contextmenu {
      background-color: white;
      border: 1px dashed #AAAAAA;
      padding: 4px;
  }
  #chatbox_contextmenu p {
      border-top: 1px dashed #AAAAAA;
      font-family: verdana,arial,sans-serif;
      margin: 0;
      padding: 1px 4px;
  }
  #chatbox_contextmenu p.hover {
      border: 1px dashed #00C6D4;
  }
  #chatbox_contextmenu p.close {
      border: medium none;
      color: blue;
      font-size: 70%;
      font-weight: bold;
      padding: 1px;
  }
  #chatbox_contextmenu p.close img {
      padding-left: 25px;
      vertical-align: middle;
  }
  #chatbox_contextmenu a {
      font-size: 70%;
      text-decoration: none;
  }
  #chatbox_contextmenu a:hover {
  }
  .fontbutton {
      border: 0 none;
  }
  * html #chatbox-members {
  }
  * html #chatbox {
  }
  * html #chatbox-footer {
  }
  .date-and-time {
      color: gray;
      font-size: 10px;
  }
  3/ Ok rồi, bây giờ vào Index Body chèn dòng code sau vào trước


  Code:
  {BOARD_INDEX}


  Code:
  <IFRAME SRC="LInk trang HTML CHATBOX" WIDTH=930 HEIGHT=400>
  </IFRAME>
   

  Đã xong, nếu thấy hay thì reply nhé ! Tks các bạn

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:36 am