Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  viewtopic_boby này mình dc chia sẻ bên vnskin,

  so1
  so1

  Binh Nhì
  Binh Nhì

  Posts : 18
  Points : 52
  Thanked : 1
  Join date : 10/02/2011
   Status Status : Sống Để Yêu

  viewtopic_boby này mình dc chia sẻ bên vnskin, Empty viewtopic_boby này mình dc chia sẻ bên vnskin,

  Bài gửi by so1 on Sun Apr 17, 2011 9:49 pm

  viewtopic_boby này mình dc chia sẻ bên vnskin,

  mình có sửa lại vài tấm hình,thay đổi câu ghi chú phía khung post quick reply, up lại hình lên host riêng nên bảo đảm ko bị lag, hình hết BW thì tháng sau có thể sống lại_ vì host mình dùng dc 5 GB Bw 1 tháng, sau 30 ngày BW sẽ reset lại ^^, nói chung là mọi thứ okie.


  cách làm
  1 copy hết viewtopic_body vô thay cái view_topic body cũ, sau đó cập nhật

  2 vào Quản lý người dùng - >* Profiles - chỉnh sửa field được vote thành được cảm ơn, xong là okie


  code đây

  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
  var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

  border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authpost -->
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
              <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
          <span class="smallfont bold">
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
          </span>
        </td>
        <!-- END insert_plus_menu -->
    </tr>
  </table>
  <br />
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="2" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
                <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

  google_ad_section_end --></td>
                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
   
    {POLL_DISPLAY}
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

  alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
    <tr class="post">
        <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
                     

  <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
                <tr>


                              <td class="alt2">


  <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
    <tr>
      <td width="36" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_01.gif"></td>
      <td width="143" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_02.gif"></td>
      <td width="18" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_03.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="36" height="42" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_04.gif"></td>
      <td width="143" height="42" style="background:url(http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/statusbgr.gif)" align="center" class="smallfont">
        <em id="vbstatus_11698847" style="color:#FEFFB4">
  </em>
    </td>
      <td width="18" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_06.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="36" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_07.gif"></td>
      <td width="143" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_08.gif"></td>
      <td width="18" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_09.gif"></td>
    </tr>
  </table>  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td>
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_01.png" width="13" height="6" alt=""></td>
        <td background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_02.png" width="150" height="6">
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_02_news.png" width="4" height="6" alt=""></td>
        <td>
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_03.png" width="6" height="6" alt=""></td>
    </tr>

    <tr>
        <td background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_04.png" width="13" height="0">
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_04_new.png" width="13" height="8" alt=""></td>
        <td>
          {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_06.png" width="6" height="0">
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_06_news.png" width="6" height="1" alt=""></td>
  <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_06.png" width="6" height="1" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>

        <td>
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_07.png" width="13" height="6" alt=""></td>
        <td background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_08.png" width="150" height="6">
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_08_news.png" width="1" height="6" alt=""></td>
        <td>
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/bgavatar_09.png" width="6" height="6" alt=""></td>
  </table>
  </td>
                              <td align="left" width="55%">
       
  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font color=green>[Thành viên]</font> - {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong><br />

          <span class="smallfont">
          <strong>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</strong><br>
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}       
              </span>
  <table cellspacing="0"
  cellpadding="0"><tr><td
  class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
  </td>
             
   
   
   
                            <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">
              <!-- BEGIN profile_field -->
                      <b>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
              <!-- END profile_field -->
              {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </b>
  </span><br />
          <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                          </tr></table>
        </td>

          </tr>
  <td height="27" width=100% background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/p310.gif" colspan=3>
  </td>
          <tr>
        <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>  <td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
                <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td valign="middle" nowrap="nowrap">
             
  <!--start post cảm ơn you hack-->


  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
   
  <div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/post_thanks_you_hack.gif" id="Thanks button" border="0" alt="Cảm ơn người này" vspace="1" /></a>

  </a>

  </div>

  <!-- END switch_vote -->
      </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
   
  <div class="vote-button">
   <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
   <!-- END switch_vote -->
      </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

  <!--end post cảm ơn you hack-->

  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
                <script type="text/javascript"><!--
                if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;&amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;&amp;

  navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                    document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
                } else {
                    document.write('</td><td> </td><td valign=&quot;top&quot; nowrap=&quot;nowrap&quot;><div style=&quot;position:relative&quot;><div

  style=&quot;position:absolute&quot;>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style=&quot;position:absolute;left:3px;top:-1px&quot;>{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
                }
                //-->
                </script>
                <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
                </td>
              </tr>
          </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2" class="hr">
                    <hr />
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
   <td colspan="2">
   
   
   
    <!-- google_ad_section_start -->
   
    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_10.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_11.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_12.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_13.gif">
  <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_14.gif"></td>
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
  <!-- google_ad_section_start -->
  <center><strong><font color=red>Nguồn :</font> Http://www.thptdoanket.info{TOPIC_URL}<br><br>

  <font color=red>Tiêu Đề : </font> {TOPIC_TITLE}<br><br>

  <font color=blue>thptdoanket.info -  Kết Nối Cộng Đồng Tân Phú Online</font></strong><br>--------------------------------------------------<br></center>
  {postrow.displayed.MESSAGE}<!-- google_ad_section_end -->
  </td>
  <td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_15.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_16.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_17.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/admin_18.gif"></td>
  </tr>
  </table>
   
    <p align="center">
    <!-- google_ad_section_end -->
   


          {postrow.displayed.SIGNATURE}<br>


            <center>
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <TR>
  <TD class="postbit_br" bgcolor="#FFFFFF">
  <p align="center"><b><font color="red"><span class="smallfont">Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!</span></p></font>
  <p align="center"><textarea style="max-width: 500px; max-height: 35px" rows="2" name="embedhtml" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">Hay quá nè :{TOPIC_TITLE}. Nhấn Vào Đây Coi Lẹ Đi http://thptdoanket.info{TOPIC_URL} Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha. ( an tâm là không có virus đâu )</textarea></center>
  </TD></TR>
  </table>
  </center>

  <br/>


   
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   </td>
  </tr></p>
          </table>
          <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
          {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
        </td>
    </tr>
    </table><br />
    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr></table><br />
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="center">
        <td class="alt1" colspan="2" height="28">
          <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr></table>
    <!-- END no_post -->
   

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%"></td>
                <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.<br />
  * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.<br />
  * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</font></center>
  <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài</font>
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}<br/>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
              <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
          <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
          <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                    <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    <!-- END show_permissions -->
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
              <tbody>
        <tr>
          <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>


  </table>

  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
          <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

  align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

  value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
          <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
          <span class="smallfont"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
          <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
              <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
              <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
          </form>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  <---Đây là chữ ký--->

  <--/Hết chữ ký-->

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:32 am