Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  [Temp] View_Topic dọc ! Cũng ổn ! Tùy người =]

  so1
  so1

  Binh Nhì
  Binh Nhì

  Posts : 18
  Points : 52
  Thanked : 1
  Join date : 10/02/2011
   Status Status : Sống Để Yêu

  [Temp] View_Topic dọc ! Cũng ổn ! Tùy người =] Empty [Temp] View_Topic dọc ! Cũng ổn ! Tùy người =]

  Bài gửi by so1 on Sun Apr 17, 2011 9:48 pm

  _ Nó có cả cái Color picker nhé =] !
  Demo: http://cafam.123.st/t834-topic
  Code:

  <script src="http://scriptfm.googlecode.com/files/colpicker.js"></script>
   <script type="text/javascript">
          //<![CDATA[
          var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
          $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                  addthis_close();
                  addthis_close();
                }
            });
          });
          //]]>
          </script>

          <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                  <span class="nav">
                  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authpost -->
                  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authreply -->
                  </span>
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                  <span class="gensmall bold">
                      <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
                      |
                      <script type="text/javascript">
                      //<![CDATA[
                      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                      //]]>
                      </script>
                  </span>
                </td>
            </tr>
          </table>
          <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                      </tr>
                  </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->

            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>

            <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
            <tr class="post">
                <td class="alt1"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="15%"><br/>
                  <center><span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><b><font size="3">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></span><br />{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br /><div style="background:
      url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/user_offline-1.gif); height:
      16px; width: 16px; border:
      0px;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div>

                      <span class="postdetails poster-profile">
                      <br/>

                 
                      <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_01.png "></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_02.png "></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_03.png "></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_04.png ">
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_06.png "></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_07.png "></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_08.png "></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_09.png "></td>
  </table>
  <!-- ENDE-----AVATA -->
      <br/></center><br />
  <b> <size=10> <font size="0.25">
      <div class="khung">
  Huy chương cấp bậc: {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</font> </size></b></div>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
  <b> <size=10> <font size="0.25">
      <div class="khung">      {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>

                  <!-- END profile_field -->               
      </font> </size></b></p>

      <center><fieldset> <legend><strong> <span style=width:100;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=#56CDE0)>Liên hệ<strong></strong>
      </span></strong></legend>
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
      </fieldset>         
                 
      </div>

                        </div>
                  </span>

                  <img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                </td>
                <td class="alt1"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                   
                        <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
   
                        </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="2" class="hr">
                            <hr />
                        </td>
                      </tr>
      <tr>
                    <td align="right" >

      </center>

      <!-- google_ad_section_start -->
   
     

                    </td>
                  </tr>
      <br>
                      <tr>
      <td colspan="2">
                            <div class="alt1">

                              <div>

          <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <tr>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_10.gif"></td>
      <td style="padding: 0px; width:99%" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_11.gif"></td>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_12.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_13.gif">
      <img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_14.gif"></td>
      <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

      <div class="postbody">
                        {postrow.displayed.MESSAGE}

                        </div>
      </td>
      <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_15.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_16.gif"></td>
      <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_17.gif"></td>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_18.gif"></td>
      </tr>
      </table></div>
                              <!-- BEGIN switch_attachments -->

                              <dl class="attachbox">
                                  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                          <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                          <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                          <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                          <!-- END switch_dl_att -->

                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>

                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                          <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                          <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->

                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                  </dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_attachments --><br/>

      <div class="sig"><div style="width:100%;">
                <div>
      <fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"ahaha<legend class="signtop">      <span style=width:100;height:30;text-align:center;color:#000000;filter:glow(color=#000000)><font color="#CC3300">Chữ ký của <b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></span></font> <strong></strong></span></strong></legend><div style="overflow: auto; max-height: 200px;"><div align="center">

      <div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">{postrow.displayed.SIGNATURE} </div></div><!--
      show inventory --></fieldset></span><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       
                      </div>

                  </div>
              </div><br>
   
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
                  <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
                </td>
                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
                  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td valign="middle">
                            <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG}{postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}   
      {postrow.displayed.THANK_IMG}
      <!-- BEGIN switch_vote_active --> 

                          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="onclick="exec_refresh();"><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/16/03/68/97/icon_e10.gif"></a>
                          <!-- END switch_vote -->


                        <!-- END switch_vote_active -->
                        </td>
                      </tr>

                  </table>
                </td>
            </tr>
      <tr align="right">
                <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td width="9%" class="noprint"> </td>
                        <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                        <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                      </tr>
                  </table>
                </td>
            </tr>
            <!-- BEGIN first_post_br -->
          </table>
   
          <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
                <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- END first_post_br -->
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr>
            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->
            <!-- BEGIN no_post -->
            <tr align="center">
                <td class="row1" colspan="3" height="28">
                  <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr>
            <!-- END no_post -->
       

          <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
          <!-- END switch_user_logged_in -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px"><br><font size="2" face="tahoma" color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.<br>

      * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.<br>

      * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.<br></font></center>
      <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>* Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài.</font>

                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                  <a name="quickreply"></a>
      {QUICK_REPLY_FORM}
                  <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                  <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                      <tbody>
                <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                  <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                  <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                </tr>
                <!-- END show_permissions -->
                <tr>
                  <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                            <!-- BEGIN show_permissions -->
                            <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            <!-- END show_permissions -->
                        </tr>
                      </table>
                  </td>
                </tr>
            </tbody>
                  </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                      <tbody>
                <tr>
                  <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                   
                        </tr>
                      </table>
                  </td>
                </tr>
            </tbody>
                  </table>
                </td>
            </tr>
          </table>

          <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
          <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
                  <span class="nav">
                      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                      <!-- END switch_user_authpost -->
                      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                      <!-- END switch_user_authreply -->
                  </span>
                </td>
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                  <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                  <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
          </table>
          </form>

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
      {S_TOPIC_ADMIN}

                  <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                      <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                      <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                      <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
      {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                  </form>
                </td>
            </tr>
          </table>
          <!-- END viewtopic_bottom -->
         
  CSS:

  Code:
  .colorpicker {
    width: 356px;
    height: 176px;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    background: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/bg10.png);
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    display: none;
  }
  .colorpicker_color {
    width: 150px;
    height: 150px;
    left: 14px;
    top: 13px;
    position: absolute;
    background: #fff;
    overflow: hidden;
    cursor: crosshair;
  }
  .colorpicker_color div {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 150px;
    height: 150px;
    background: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/  .png);
  }
  .colorpicker_color div div {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 11px;
    height: 11px;
    overflow: hidden;
    background: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/select10.gif);
    margin: -5px 0 0 -5px;
  }
  .colorpicker_hue {
    position: absolute;
    top: 13px;
    left: 171px;
    width: 35px;
    height: 150px;
    cursor: n-resize;
  }
  .colorpicker_hue div {
    position: absolute;
    width: 35px;
    height: 9px;
    overflow: hidden;
    background: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/indic10.gif) left top;
    margin: -4px 0 0 0;
    left: 0px;
  }
  .colorpicker_new_color {
    position: absolute;
    width: 60px;
    height: 30px;
    left: 213px;
    top: 13px;
    background: #fff;
  }
  .colorpicker_current_color {
    position: absolute;
    width: 60px;
    height: 30px;
    left: 283px;
    top: 13px;
    background: #fff;
  }
  .colorpicker input {
    background-color: transparent;
    border: 1px solid transparent;
    position: absolute;
    font-size: 10px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #898989;
    top: 4px;
    right: 11px;
    text-align: right;
    margin: 0;
    padding: 0;
    height: 11px;
  }
  .colorpicker_hex {
    position: absolute;
    width: 72px;
    height: 22px;
    background: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/hex10.png) top;
    left: 212px;
    top: 142px;
  }
  .colorpicker_hex input {
    right: 6px;
  }
  .colorpicker_field {
    height: 22px;
    width: 62px;
    background-position: top;
    position: absolute;
  }
  .colorpicker_field span {
    position: absolute;
    width: 12px;
    height: 22px;
    overflow: hidden;
    top: 0;
    right: 0;
    cursor: n-resize;
  }
  .colorpicker_rgb_r, .colorpicker_rgb_g, .colorpicker_rgb_b {
    background-image: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/rgb_r10.png);
  }
  .colorpicker_rgb_r {
    top: 52px;
    left: 212px;
  }
  .colorpicker_rgb_g {
    top: 82px;
    left: 212px;
  }
  .colorpicker_rgb_b {
    top: 112px;
    left: 212px;
  }
  .colorpicker_hsb_h, .colorpicker_hsb_s, .colorpicker_hsb_b {
    background-image: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/h10.png);
  }
  .colorpicker_hsb_h {
    top: 52px;
    left: 282px;
  }
  .colorpicker_hsb_s {
    top: 82px;
    left: 282px;
  }
  .colorpicker_hsb_b {
    top: 112px;
    left: 282px;
  }
  .colorpicker_submit {
    position: absolute;
    width: 22px;
    height: 22px;
    background: url(http://i1099.photobucket.com/albums/g397/thedarkraven20/Color%20Picker/submit10.png) top;
    left: 322px;
    top: 142px;
    overflow: hidden;
  }
  .colorpicker_focus {
    background-position: center;
  }
  .colorpicker_hex.colorpicker_focus, .colorpicker_submit.colorpicker_focus, .colorpicker_slider{
    background-position: bottom;
  }
      .khung

      {

      background:#FFFAF0;

      font-size: 8pt;

      color: #000000; font-family: Verdana,Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;

      padding:2px 10px 2px 10px;

      margin-bottom: 2px;

      border: 1px dashed #FC4400;

      }

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:32 am