Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  Việt hoá resize ảnh nè

  Share
  avatar
  Dr.Thanh

  Tân Binh
  Tân Binh

  Posts : 6
  Points : 12
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : Dr.Thanh

  Việt hoá resize ảnh nè

  Bài gửi by Dr.Thanh on Mon Apr 18, 2011 12:14 am

  Vào viewtopic_body:
  Tìm:

  Code:
  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  ....
  ....
  <!-- END switch_image_resize -->

  Thay bằng:
  Code:
  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(function(){
    $('.post-entry .entry-content img').not('.signature_div img').css('display','none');
  });
  $(window).load(function(){
      $('.post-entry .entry-content img').not('.signature_div img').each(function(){
        if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
          $(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
              return false;
          }).addClass('resizebox').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('Phóng to').click(function(){
              $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
              $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > $(this).closest('.entry-content').width()?'100%':'').css('max-width','100%').css('display','inline');
              $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
              $(this).parent().parent().parent().width($(this).parent().parent().parent().next().width());
              return false;
          }).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('Thu nhỏ').click(function(){
              $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
              $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
              $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
              return false;
          }).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
              window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
              return false;
          }).attr('target', '_blank').text('Xem ảnh gốc');
          if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('.entry-content').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('.entry-content').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('.entry-content').offset().left)){
              $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
          }
          $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).prev().width($(this).width());
        }
    }).css('display', 'inline');
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

   Hôm nay: Tue Dec 18, 2018 3:58 pm